Lagar & Regler

Cykeln räknas enligt lag som ett fordon och som cyklist måste man hålla sig till lagar och regler för användning av fordon i trafikmiljön.

 

  • NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, har listat vanliga frågor och svar om vad man enligt lagen får och inte får som cyklist.

I vissa situationer är det inte helt självklart vilka regler som gäller när man färdas på cykel. Här nedan har vi samlat svar på några kluriga frågor kring lagar och regler. I de fall möjligheten finns har vi refererat till aktuella bestämmelser.

VAD GÄLLER FÖR REGLER KRING ATT CYKLA I BREDD?

 

3 kap. (1998:1276) Bestämmelser för trafik med fordon

7 § Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet. Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.

 

Detta skulle rent teoretiskt innebära att cyklar som är konstruerade för en hastighet över 40 kilometer i timmen såsom landsvägscyklar / racercyklar får färdas på allmän väg och behöver inte framföras nära den högra kanten av väggrenen.

 

6 kap. (1998:1276) Bestämmelser för trafik med cykel och moped

1 § Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.

VAD GÄLLER FÖR REGLER KRING ATT SKJUTSA PÅ CYKEL, OCH I LASTCYKEL?

 

6 kap. (1998:1276) Bestämmelser för trafik med cykel och moped

3 § På en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är byggd för.
När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare;
1. Ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
2. Två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

 

Polisen brukar ibland hävda att cykeln är konstruerad för så många personer som det finns trampanordning till. Står dock inget i lagen om att alla personer på cykeln måste delta i framdrivningen av cykeln.

 

”Är byggd för”
Lagen säger heller inget om lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna annat än i 3§ 1 och 2:a punkten:

Ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

Men under fordons last i 5kap 79-80§§ kan man läsa följande:

 79 § På eller i ett fordon får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. Förordning (2001:753).

80 § Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan
1. utgöra fara för person,
2. orsaka skador på egendom,
3. släpa efter eller falla av fordonet,
4. orsaka störande dammbildning eller liknande,
5. försvåra körningen av fordonet, eller
6. framkalla onödigt buller.
Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt.

KRÄVS HJÄLM PÅ BARN I LÅDA?

 

6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped

 4 a § Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

Det står uttryckligen att det gäller tvåhjulig cykel och NTF skriver såhär på sin hemsida: ”Sedan årsskiftet 2004/2005 är det obligatoriskt för barn upp till 15 år att använda cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på en tvåhjulig cykel. Cykelföraren bär ansvar för att passagerare under 15 år bär cykelhjälm. Det innebär att det faktiskt inte är lag på att använda hjälm i cykelkärran, men självklart rekommenderas det för barnens säkerhet!”

Det finns de tolkningar som säger att eftersom en cykelkärra är en påhängsanordning på en cykel (vanligtvis tvåhjulig) så ska den anses bli en del av cykeln och därmed ska barnet ha hjälm enligt 6kap 4a§ men finns inget lagstöd för detta.

Det finns många hemmabyggen av såväl tvåhjuliga cyklar som olika typer av lastcyklar. Det går att köpa färdiga ramar att bygga utifrån, bygga egen ram eller modifiera en befintlig cykel.

 

Last i 5kap 79-80§§ (1998:1276)

79 § På eller i ett fordon får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. Förordning (2001:753).

80 § Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan
1. utgöra fara för person,
2. orsaka skador på egendom,
3. släpa efter eller falla av fordonet,
4. orsaka störande dammbildning eller liknande,
5. försvåra körningen av fordonet, eller
6. framkalla onödigt buller.
Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt.

 

2 kap (2010:144) (TSFS, Transportstyrelsens författningssamling)

 Tandemcykel, transportcykel, cykel med tre eller flera hjul och cykel med tillkopplat fordon ska dock ha två av varandra oberoende färdbromssystem. Färdbromsen ska kunna minska farten på cykeln och få denna att stanna säkert och snabbt.

3 § Cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn ska ha parkeringsbroms som uppfyller kraven i 5 §. Parkeringsbromsen ska på sluttande mark kunna hålla kvar cykeln även om föraren lämnat denna.

Samtliga cyklar måste även vara försedda med bromsar enligt föreskrifterna i 2kap 2-3§§ och 5§ (2010:144). Många tänker inte på att en cykels köregenskaper vid inbromsning förändras drastiskt med last. Då en cykel byggs om för klara större last än dess ursprungskonstruktion var menad för kan man behöva se över bromsanordningen. Detta gäller även ramens konstruktion, den måste klara den extra vikten utan att knäckas. Detsamma gäller hjulen som också riskerar vara för klena för att tåla den nya vikten.

VAD GÄLLER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV CYKELVRAK?

 

Kan de avlägsnas? Hur länge måste de förvaras? Finns det praxis?

Det finns inga juridiska skillnader mellan körbara och icke körbara cyklar. Att flytta en cykel utan tillstånd klassas enligt lag som egenmäktigt förfarande och är således en brottslig handling. En cykel får endast flyttas eller avlägsnas då den står parkerad på en plats där det uttryckligen finns skyltat om ett förbud mot parkering av cykel alt om cykeln inte är parkerad enligt de anvisningar som finn ex att cykeln ska stå i cykelställ. Det är markägaren som ombesörjer skyltning om förbud och är även denne som avlägsnar cyklarna antingen personligen eller via entreprenör. Med andra ord så kan jag i teorin parkera min cykel mitt på trottoaren om finns det inga förbudsskyltar, och ingen får flytta eller avlägsna cykeln.

Skulle cykeln däremot anses utgöra ett akut hinder får fastighetsägaren dock flytta på cykeln. Om cykeln flyttas till något utrymme där den inte lätt kan hittas, ska fastighetsägaren meddela ägaren om var cykeln finns. Antingen direkt till ägaren, om denne är känd, annars genom ett allmänt meddelande. Meddelandet bör ange att cykeln omhändertagits av fastighetsägaren, var den finns att hämta och inom vilken tidsfrist.

Om kommunen avlägsnar cyklar så ska dessa förvaras i minst 3 månader, därefter får cyklarna säljas antingen av kommunen själva eller via polisens auktioner. Kommunen har rätt till ersättning för omhändertagandet och förvaringen. I Malmö ligger denna summa på 275:- Skyltar finns uppsatta (inte alltid jättetydligt) över området och där framgår även vem man kan ska kontakta för vidare information.

Om kommunen vid ombyggnad tvingas avlägsna cyklar så ska detta meddelas i god tid. Bortforslade cyklar ska omhändertas enligt samma regler som ovan.

Bostadsrättsföreningar eller privata markägare måste ge information till boende i huset om att cyklar kommer att avlägsnas. Detta för att ge ägaren möjlighet att själv flytta sin cykel. Underrättelse kan göras genom ett meddelande direkt till respektive ägare (om man vet vem det är) eller (om ägaren är okänd) på cykeln i kombination med ett allmänt meddelande i de boendes trappuppgång, brevlådor eller liknande. I meddelandet ska framgå när cykeln omhändertas. Det ska också framgå var cykeln kan återfås om den omhändertas och när den senast måste hämtas av ägaren.

Om boende i huset inte hämtat egendomen inom tre månader från skriftlig anmaning eller utan sådan inom sex månader, tillfaller egendomen fastighetsägaren utan lösen. Fastighetsägaren har dock en skyldighet att omhänderta och förvara egendomen under hela denna tid. Om man inte vet vem som äger cykeln, måste man anmäla innehavet av den herrelösa cykeln till polisen. Detta är något som många bostadsrättsföreningar missar. Man måste likafullt omhänderta den och om ingen gör anspråk på den inom tre månader tillfaller den upphittaren.

I samtliga tre fall har fastighetsägaren rätt till ersättning för omhändertagandet och förvaringen och har till och med rätt att vägra lämna ut cykeln tills betalning skett.

Det finns även möjlighet för rensning av cykelvrak som stått orörda en längre tid, trots att de står lagligt. Exempelvis i cykelgarage. Detta görs genom att cyklarna lappas med information om planerad rensning i god tid före avlägsnande. Malmö Stad har applicerat tidsfristen 2-4 veckor.